Artykuły

Rola rekreacji ruchowej w wychowaniu dzieci w wieku szkonym

Podstawowym czynnikiem budującym świadomość jest edukacja w zakresie rekreacji ruchowej. W Polsce zaczerpnięto już wiele wzorców w zakresie rekreacji z państw sąsiednich, szczególnie zachodnich, lecz potrzebą jest zbudowanie w naszym państwie edukacji opierającej się na wykwalifikowanej kadrze instruktorów i nauczycieli. Programy szkolne należałoby przekształcić, aby poświęcały większą liczbę godzin aktywności ruchowej, natomiast obiekty sportowe zmodernizować i powielić.
Celem niniejszego artykułu jest promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego wśród dzieci, a także przedstawienie jej istoty. Aktywność fizyczna w dzisiejszych czasach jest podstawową cechą każdego żywego organizmu. Dzięki niej regulowane są stosunki między człowiekiem a środowiskiem, a to jest motorem prawidłowego rozwoju psychicznego.
Zainteresowanie takim zagadnieniem wynika z postawionej przeze mnie tezy, iż rekreacja ruchowa dzieci w wieku szkolnym zanika. Głównym prowodyrem takiej sytuacji według mnie jest zbyt mała świadomość dzieci, a przede wszystkim ich rodziców. Opiekunowie nie przywiązują większej wagi do sposobu spędzania czasu wolnego dziecka, dlatego ruch w ich życiu jest elementem bardzo odległym. Większość z nich prowadzi siedzący tryb życia, co jest przyczyną wielu chorób.

Na pytanie: „W jaki sposób spędzasz czas wolny?” 23 osoby odpowiedziały, że oglądają telewizję (21%), 38 osób korzysta z komputera (34%), 13 osób uczęszcza na zajęcia sportowe (12%), a 26 osób spędza czas z rówieśnikami (23%) (wykres 2). Natomiast 11 osób (10%) preferuje inny sposób wykorzystania wolnego czasu.

Wykres 2. Procentowy rozkład spędzania czasu wolnego.
Źródło: opracowanie własne.
Na pytanie: „Ile czasu w tygodniu poświęcasz na zajęcia ruchowe po szkole?” 14 osób odpowiedziało, że w ogóle nie poświęca na nie czasu (13%), natomiast 51 osób poświęca 1-2 godzin (46%), a 26 osób zaznaczyło, że poświęca 3-5 godzin (23%) (wykres 3). Z kolei 20 osób poświęca więcej niż 5 godzin w tygodniu na rekreację ruchową (18%).

Wykres 3. Tygodniowe zestawienie czasu poświęconego na zajęcia ruchowe po szkole.
Źródło: opracowanie własne.
Na pytanie: „Czy wiesz jakie negatywne skutki niesie za sobą brak rekreacji ruchowej?”(wykres 4), 33 osoby znają konsekwencje związane z brakiem rekreacji ruchowej (30%), 27 osób ma małą wiedzę na ten temat (24%), a 51 osób nie jest świadoma tych skutków (46%).

Wykres 4. Procentowe zestawienie negatywnych skutków związanych z brakiem rekreacji.
Źródło: opracowanie własne.
Na pytanie: „Czy wiesz jakie korzyści dla organizmu wynikają z uczestnictwa w rekreacji ruchowej?” 47 osób zadeklarowało, że zna korzyści wypływające z zajęć ruchowych (42%), a 64 osób nie posiada na ten temat wiedzy (58%) (wykres 5).

Wykres 5. Wiedza na temat korzystnego wpływu rekreacji ruchowej na organizm.
Źródło: opracowanie własne.
Na pytanie: „Czy Twoi rodzice i opiekunowie szkolni uświadamiają Ci jaki korzystny wpływ ma rekreacja ruchowa na Twój organizm?” 73 osoby odpowiedziały, że nie są o tym uświadamiane (66%), 19 ankietowanych zaznaczyło odpowiedź „rzadko” (17%), „czasami” 13 osób (12%), natomiast 6 „bardzo często” (5%). Dane liczbowe prezentuje poniższy wykres 6.

Wykres 6. Uświadamianie przez rodziców i opiekunów szkolnych o korzystnym wpływie rekreacji ruchowej.
Źródło: opracowanie własne.